Academic Calendar

 

08.02.2021
ACADEMIC CALENDAR EVEN SEMESTER 2020-21
26.11.2020 SUMMER TERM SCHEDULE-2020
26 June 2019 2019-20 Academic Calender (ICD program)
26 June 2019 2019-20 Academic Calender (UG PG program)
06 June 2018 Academic Calendar for Academic Year 2018-19
19 Dec 2017 Academic Calendar 2017-18 (Even Semester)
05 Dec 2016 Academic Calendar 2017
01 Feb 2016 Academic Calendar For The Year 2016
25 Aug 2015 Academic Calender Odd Sem 2015
31 Dec 2014  ACADEMIC CALENDAR EVEN SEM 2014-15 UG & PG
31 Dec 2014 ACADEMIC CALENDAR EVEN SEM 2014-15 CRT DIP & ICD
30 July 2014 ACADEMIC CALENDAR ODD SEM 2014-15
24 Jan 2014 Academic Calendar UG & PG Even Sem 2013-14
16 Jan 2014 Academic Calender CRT & DIP Even Sem 2014
21 Oct 2013 Amendment Academic Calendars (PG/UG/Dip/Cert) 2013-14
03 Sep 2013 Academic Calendar 2013-14 (Cert & Dip Odd Sem)
02 Sep 2013 Academic Calendar 2013-14 (UG & PG Odd Sem)